خبرها

اخبار

خبرها

 مالک فردوسی‌پور عادل وحشتناک
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • طعنه وحشتناک عادل فردوسی‌پور به حسین رضازاده و مالک تراکتور!